AmaYiphendleya – IsiQalo Sakho Konke

Le ncwadi kaMbuyazi idinga ukufundwa yizinhlobo ezimbili zabantu: labo abano­ku­zihlupha ngezilimi zendabuko zaseNingizimu Afrika, kanye nalabo abange­nakho lokho kuzihlupha.

R140.00

15 in stock

Book Details

Weight 344 g
Dimensions 20.05 × 14 × 1.5 cm
Cover:

Softcover

About The Author

Phiway Mbuyazi

Le ncwadi kaMbuyazi idinga ukufundwa yizinhlobo ezimbili zabantu: labo abano­ku­zihlupha ngezilimi zendabuko zaseNingizimu Afrika, kanye nalabo abange­nakho lokho kuzihlupha.

Uswazi lwakhe asivusa ngalo luqala ekhaya lapho kufanele ngabe luncelwa khona ulimi, luphinde lungene nasesikoleni lapho ethi kuphoziswa khona ugqozi lokulunakashela ulimi, luze luzidlise satshanyana ngisho nakoMkhulu lapho ekhomba khona ukubaluleka kweqhaza elingabanjwa ngoNdabezitha kule ndima.
Kodwa okaMbonambi ushaya abuye nganeno ngoba uphinde asiphe namakhambi angasiza kulesi simo esinzima izilimi zendabuko ezibhekene naso. Kulo mqulu uze ethule izimpicamagama eziyoze zimthakazise ngokumkhipha inkani nalowo othi isiZulu yena uyasazi.

Impela ukuphefumula kukaNgiba kule ncwadi kufanele ukuthi kuyiguqule indlela esisiqhuba ngayo isiZulu ukuze sibe yifa esilishiyela izizukulwane ezizayo. Uma sinezindlebe zokuzwa asikwazi ukuqhubeka ngendlela efanayo naleyo ebesenza ngayo ngaphambi kokuthi aphefumule kanje.

Useyiphosile-ke uMbuyazi inselelo ngolimi lwethu lwesiZulu – masingagcini ngo­kugoqa izandla, asisukume sisilwele.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AmaYiphendleya – IsiQalo Sakho Konke”

Your email address will not be published. Required fields are marked *